เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา

 


 

กลุ่มงานภายใน

 

 Link

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2


แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)จำนวนผู้เข้าชม
-----------------------------

 QR Code : E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 

  

 
แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจสำหรับเดือนนี้


อบรม Dlit สพป.เพชรบุรี เขต ๑

แหล่งเรียนรู้โครงการพระราชดำริ ในจังหวัดเพชรบุรี

 

คู่มือประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 วิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์เชื้อเพลิง
เพื่อการคมนาคมและพลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
 

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง
นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันแบ่งเป็น 13 ไฟล์เมื่อดาวน์โหลด
หรือเชฟไฟล์ แล้วนำมารวมกัน จะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี
หนา 202 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง อ่านต่อ 

  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย สำหรับครู นักเรียนใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาข้อมูลงานวิจัย ซึ่งรวมงานวิจัยไว้ทุกมหาวิทยาลัย
ของไทย
- เค้าโครงงนวิจัย
- บทคัดย่อ
- เอกสารอ้างอิง
                 ฯลฯ

  

  เอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้าหรือใช้เป็นเอกสารประกอบ
การเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียน กล่าวถึง

- จุดกำเนินของอาเซียน
- การขยายสมาชิก
- วิสัยทัศน์
- ความสัมพันธ์
- การประชุมครั้งต่างๆ
- ความรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
                ฯลฯ


 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร
                         ฯลฯ

 

 

มาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

 

 หนังสืออ่านนอกเวลา ดาวน์โหลด ฟรี กว่า 150 เล่ม เน้นทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ จากเว็บ E4Thai.com

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan