เว็บไซต์เพื่อการศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   หน้าหลัก    บุคลากร     ข่าวประชาสัมพันธ์    ดาวน์โหลด     แหล่งข้อมูล     สื่อการสอน     ภาพกิจกรรม     ติดต่อเรา

 DLTV  |  DLIT  |


 

กลุ่มงานภายใน

 

 Link

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2


แหล่งสืบค้น

สารนุกรมสำหรับเยาวชนฯ สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย

Dictionary        

Dictionary        พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย

Encyclopedia     สารานุกรมภาษาอังกฤษ

อ่านข่าว (News)จำนวนผู้เข้าชม
-----------------------------

 QR Code : E-mail

ติดต่อเรา E-mail
supervision.spp1@gmail.comsupervision.spp1@gmail.com
 

เอกสารประกอบการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บ้าน (Learn From Home)
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     

การอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาปีการศึกษา 2563

2-3    มีนาคม 2563
8-10  มีนาคม 2563
 
12-14
มีนาคม 2563
15-17
มีนาคม 2563
19-22
มีนาคม 2563

ระดับปฐมวัย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  [
ภาพกิจกรรม]
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย [
ภาพกิจกรรม]

ระดับประถมศึกษาตอนต้น [
ภาพกิจกรรม]

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [
ภาพกิจกรรม]

สื่อประกอบการอบรมวิทยาการคำนวณ

สื่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (DLTV ) ตามมาตรฐานตัวชี้วัด

วิทยาการคำนวณ ป.๑     วิทยาการคำนวณป.๒      วิทยาการคำนวณป.๔     วิทยาการคำนวณป.๕
 


Coding Thailand
 
เลือกหมวดหมู่ของคอร์สจาก Code Studio และ หุ้นส่วนพันธมิตร ตามช่วงอายุผู้เรียน

สื่อการสอนการเขียนโปรแกรม Coding

รายชื่อสื่อ 60 พรรษาฯ                      คู่มือการใช้สื่อ 60 พรรษาฯ


 
โปรแกรมฝึกคิดเลขเร็ว

เอกสารประกอบการดำเนินการบริหารจัดการเรียนการสอนทางไกล

           NEW ---->

powerpoint พบครู


ห้องเรียน DLIT
รวมความรู้ การเรียนการสอน สื่อการสอน คลังความรู้สำหรับครูนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

DLTV  มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)    อ่านต่อ

 

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032-427196, 032-42-5338, 032-42-4193 โทรสาร 0-3242-3692  
Webmaster :   : Mr.Somphong Kesinilapan